Warunki korzystania

Ostatnia zmiana: 15 Czerwiec 2024

Niniejsze Warunki korzystania („Warunki”) regulują relacje pomiędzy Ukrpol.ua („Serwis”, „my”, „nas”, „nasz”) a Tobą („Ty”, „Twój”) w zakresie dostępu do funkcjonalności Strona internetowa https://ukrpol.ua/.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Jakiekolwiek korzystanie z Serwisu, Usług oraz wszelkich informacji i treści tam zamieszczonych podlega warunkom określonym w niniejszym dokumencie.

UZYSKUJĄC DOSTĘP LUB KORZYSTAJĄC Z SERWISU I USŁUG, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE (1) NINIEJSZYCH WARUNKÓW, (2) POWIADOMIENIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA TE WARUNKI, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z SERWISU I USŁUG. TERMINY PISANE WIELKĄ LITERĄ W NINIEJSZYCH WARUNKACH SŁUŻĄ JEDYNIE ZAPOZNANIU CIĘ Z WARUNKAMI SERWISU.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Terminy

Serwisem jest strona internetowa https://ukrpol.ua/ oraz jej subdomeny, za pośrednictwem których Spółka może świadczyć Usługi Odwiedzającym.

Gość to osoba korzystająca z Serwisu w celu uzyskania naszych Usług.

Usługi to funkcje dostępne dla Odwiedzających Stronę.

1.2. Kim jesteśmy?

Strona jest własnością i jest zarządzana przez Ukrpol Publishing House LLC (zwaną dalej „Spółką”), osobę prawną zarejestrowaną i działającą zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, oraz jej upoważnionych przedstawicieli i wykonawców.

1.3. Zmiany warunków

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji na Serwisie.

Dalsze korzystanie z Usługi i Usług po opublikowaniu zmian będzie równoznaczne z akceptacją zaktualizowanych Warunków. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, ale Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków pod kątem jakichkolwiek zmian.

2. Co otrzymasz?

2.1. Usługi

Oferujemy Państwu dostęp do funkcjonalności Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Odwiedzając Serwis, możesz to zrobić:

 • 2.1.1 zapoznać się z całą zawartością Serwisu, w tym:
  • a. katalog dostępnych produktów Spółki;
  • b. informacje o sprzęcie używanym przy produkcji wyrobów;
  • c. informacje o Spółce i jej dane kontaktowe;
  • d. inne materiały informacyjne.
 • 2.1.2 skorzystaj z linków zamieszczonych w Serwisie prowadzących do stron sieci społecznościowych Spółki;
 • 2.1.3 złożyć zamówienie korzystając z formularza opinii;
 • 2.1.4 skontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji zamieszczonych na Stronie.

2.2. Licencja

Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usłudze oraz te powstałe w związku z Usługą i świadczeniem Usług należą do nas, naszych licencjodawców, podmiotów stowarzyszonych lub wyznaczonych stron trzecich, jeśli takie istnieją.

W niniejszych Warunkach udzielamy Ci odwołalnej, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na dostęp i korzystanie z naszej Usługi oraz jej funkcjonalności zgodnie z niniejszymi Warunkami. Niniejsza licencja nie obejmuje żadnego prawa do odsprzedaży Usługi lub udostępniania Usług w inny sposób osobom trzecim.

2.2. Zmiany w Serwisie

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, zakończenia lub tymczasowego zawieszenia świadczenia Usług oraz do nałożenia ograniczeń na niektóre funkcje Usługi i Usług w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

Dostęp do Usługi i/lub Usług może być od czasu do czasu niedostępny, opóźniony, ograniczony lub spowolniony, między innymi z powodu:

 • awaria serwera, sieci, sprzętu (w tym własnego urządzenia), linii komunikacyjnych i innego sprzętu elektronicznego i mechanicznego;
 • awaria oprogramowania, w tym między innymi defekty, błędy, wirusy, problemy z konfiguracją, niezgodność systemów, narzędzi lub aplikacji, działanie programów monitorujących, nieczytelność kodu lub naruszenie niektórych dokumentów lub innych treści;
 • przeciążenie wydajności systemu;
 • szkody spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi, trzęsieniami ziemi, wojną, buntem, zamieszkami, niepokojami społecznymi, wypadkiem, pożarem, zalaniem, eksplozją, awarią mechaniczną lub klęską żywiołową;
 • przerwa (częściowa lub całkowita) w dostawie energii lub innych usług komunalnych;
 • strajk lub inne zawieszenie (częściowe lub całkowite) pracy;
 • ograniczenia rządowe lub regulacyjne, orzeczenia sądowe lub inna ingerencja zewnętrzna; lub
 • jakiekolwiek inne przyczyny (niezależnie od tego, czy są podobne do powyższych), na które nie mamy wpływu.
3. W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do naszych Usług i Usług oraz z nich korzystać?

3.1. Dostępność

Aby uzyskać dostęp do Usługi i Usług lub z nich korzystać, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo, władzę i zdolność prawną do zawarcia niniejszych Warunków i przestrzegania wszystkich postanowień niniejszych Warunków.

Jeśli korzystasz z Usługi w imieniu osoby prawnej, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo i upoważnienie do zawarcia niniejszego Regulaminu w imieniu takiej osoby prawnej i związania go postanowieniami niniejszych Warunków.

3.2. Jak NIE możesz skorzystać z naszej Usługi?

Uzyskując dostęp do naszej Usługi i korzystając z naszych Usług, zgadzasz się, że NIE MOŻESZ:

 • korzystać z Serwisu i Usług w taki sposób, aby:
 • (i) narusza jakiekolwiek przepisy prawa, regulacje, regulaminy lub niniejsze Warunki;

  (ii) narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich;

  (iii) są szkodliwe, oszukańcze, zwodnicze, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia;

  (iv) naruszać bezpieczeństwa jakiejkolwiek sieci komputerowej ani łamać haseł lub kodów szyfrujących zabezpieczenia.

 • modyfikować, dekompilować, dezasemblować, kopiować lub podejmować w inny sposób prób uzyskania kodu źródłowego lub innych tajemnic handlowych z lub na temat Usługi lub którejkolwiek z Usług lub technologii, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych w niniejszych Warunkach i tylko w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawa, bez uzyskania zgody;
 • zbierać dane z Usługi za pomocą środków zautomatyzowanych (boty, pająki, skrobaki lub równoważne środki) lub z pominięciem jakichkolwiek środków technicznych zapobiegających zabronionym działaniom na Serwisie;
 • używać lub próbować używać jakichkolwiek skrobaków, robotów, botów, pająków, eksploracji danych lub jakiegokolwiek innego zautomatyzowanego urządzenia, programu, narzędzia, algorytmu, procesu lub metodologii lub procesu ręcznego posiadającego podobną funkcjonalność w celu uzyskania dostępu, odzyskiwania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Praca;
 • używać jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania, algorytmów, plików lub innych narzędzi lub technologii, w tym między innymi wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb zegarowych lub botów anulujących, zaprojektowanych w celu uszkodzenia naszej Usługi lub zakłócenia jej działania, bądź też w celu ukrytego przechwycenia lub wywłaszczenia dowolnego systemu, dane z Serwisu;
 • naruszać bezpieczeństwo Serwisu lub podejmować próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu, danych, materiałów, informacji, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera podłączonego do Serwisu.
4. Własność intelektualna

4.1. Nasza treść

Wszelkie treści, informacje, projekty, teksty, grafiki, interfejsy wizualne, funkcje interaktywne, logo, kompilacje, kod źródłowy i obiektowy oraz inne materiały związane z Usługą i Usługami, w tym między innymi logo, kompilacje, kod źródłowy i obiektowy oraz inne materiały związane z Usługą i Usługami („Nasze Treści”) (i) są chronione obowiązującymi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności (w tym między innymi prawami własności intelektualnej), (ii) są własnością nas lub jednego z naszych podmiotów stowarzyszonych lub na które otrzymaliśmy licencję oraz (iii) chronione ukraińskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej lub praw własności.

Modyfikacja, reprodukcja, dystrybucja, sprzedaż, licencjonowanie, dekompilacja, kopiowanie, redystrybucja, wykorzystanie lub publikacja jakiejkolwiek części Usługi lub naszych Treści, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach lub w inny sposób, jest surowo zabronione. Korzystanie z Usługi nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw własności intelektualnej do jakichkolwiek treści, dokumentów lub innych materiałów, do których uzyskujesz dostęp. Umieszczenie informacji lub materiałów w Serwisie nie oznacza zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji lub materiałów.

5. Wyłączenie gwarancji

Korzystasz z Usługi według własnego uznania i na własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Usługa i Usługi są przez nas świadczone w stanie „takim, jakim są” i „w miarę dostępności”, przy czym zrzekamy się, w możliwym zakresie, wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi ograniczają się do gwarancji wartości handlowej i przydatności do określonego celu, w zakresie braku naruszenia praw osób trzecich, dokładności, dostępności. Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że Usługa będzie wolna od strat, zniszczeń, cyberataków, wirusów, zakłóceń, włamań, złośliwego oprogramowania lub innych naruszeń bezpieczeństwa, i nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na Serwisie były dokładne i aktualne, jednak nie gwarantujemy, że informacje zawarte na Serwisie są kompletne i dokładne. W celu otrzymania aktualnych informacji o ofercie Spółki lub jakichkolwiek innych pytań można się z nami skontaktować korzystając z danych kontaktowych dostępnych na Stronie.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie przez Ciebie z Usługi i jakichkolwiek dostępnych usług. W szczególności my i nasi partnerzy nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek rzeczywistą, bezpośrednią, pośrednią, wynikową lub inną odpowiedzialność lub szkodę wynikającą z jakiegokolwiek naruszenia obowiązków, w tym między innymi korzystania lub niemożności korzystania z Usługi przez użytkownika lub jakiejkolwiek przerwy w takim za pomocą. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w dostępie lub korzystaniu z Usługi i usług wynikające z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą.

Nie jesteśmy i nie powinniśmy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek interakcje pomiędzy Odwiedzającymi Serwis a stronami trzecimi, których strony internetowe są połączone na Serwisie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z Usługi.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Kompletność umowy i niepodzielność

Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze warunki, umowy, dyskusje i propozycje dotyczące Usługi i stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do Twojego dostępu do Usługi i Usług oraz korzystania z nich.

Niewyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niewykonalną, część ta nie będzie miała wpływu na wykonalność pozostałych części Warunków, które obowiązują w pełni.

7.2. Przenosić

Nie możesz cedować ani przenosić niniejszych Warunków ani żadnych powiązanych praw, obowiązków lub środków prawnych wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej zgody. Możemy swobodnie cedować prawa wynikające z niniejszych Warunków lub zlecać podwykonawstwo naszych obowiązków bez ograniczeń.

7.3. Obowiązujące prawo

Obsługujemy i zarządzamy Usługą z naszego biura na Ukrainie. Wszelkie kwestie związane z Usługą i Usługami lub niniejszym Regulaminem podlegają obowiązującym przepisom prawa Ukrainy, bez względu na przepisy kolizyjne.

7.4. Linki do innych serwisów

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych osób trzecich, których nie jesteśmy właścicielami ani których nie kontrolujemy. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani działanie jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami użytkowania i polityką prywatności każdej odwiedzanego serwisu strony trzeciej.

7.5. Okres obowiązywania Warunków i ich wygaśnięcie

Niniejsze Warunki obowiązują tak długo, jak długo będziesz mieć dostęp do naszych Usług i Usług. Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy, pozostaną w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

7.6. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub Usługi, skontaktuj się z nami e-mailem: [e-mail] lub za pomocą innych środków komunikacji zamieszczonych na Stronie.